Bu aydınlatma metninin indirilebilir sürümüne PDF dosyası olarak ulaşmak için tıklayınız.

AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ AYDINLATMA METNİ

Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve derneğimizin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren, dernek üyelerimiz ve ilişki içerisinde bulunduğumuz diğer üçüncü kişilerin (Örn. Katılımcı, Konuşmacı) bilgilendirilmesi amacıyla aydınlatma metnimizi kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

İşbu aydınlatma metninde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”, Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği “Dernek”, derneğimiz kayıt sisteminde verileri bulunan veri sahibi üyelerimiz ve üçüncü kişiler “İlgili Kişi” olarak anılacaktır. İşbu metin kişisel verilerinin işleme amacı, toplanması, işlenmesi, aktarılması, saklanması, imha edilmesi ile mevzuat kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin KVKK m.4 hükmü uyarınca genel ilkelere uygun olarak işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusu sıfatımız kapsamında derneğimiz ile irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres: Emek Mahallesi, 19. Sokak (Eski 60.Sokak) No:89/1 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 213 99 00
E-posta : info@akupunkturtamamlayicitip.org
İnternet sitesi : https://akupunkturtamamlayicitip.org

MADDE 2: İLGİLİ KİŞİNİN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ

a. Kimlik Bilgileri
 • İsim-Soy isim
 • T.C kimlik numarası, yabancı uyruklu kişiler için vatandaşlık numarası
 • Doğum tarihi
 • Anne/Baba adı
 • İmza
 • Doğum yeri
 • Nüfusa Kayıtlı bulunulan yer
 • Cinsiyet
b. İletişim Bilgileri
 • Cep telefonu numarası
 • İş telefonu numarası
 • Sabit telefon numarası
 • Sosyal medya hesapları
 • E-posta adresi
c. Yerleşim Bilgileri
 • İkametgah adresi
 • İş adresi
d. Mesleki Bilgileri
 • Uzmanlık alanı
 • Unvan
 • Özgeçmiş
e. Finansal Bilgileri
 • Hesap numarası
 • IBAN
 • Vergi numarası
 • Borç-Alacak ve vade tarihi bilgileri
f. Derneğimize Üyeliğiniz Hakkındaki Bilgiler g. Görsel ve İşitsel Bilgiler
 • Fotoğraf
 • Ses kaydı
 • Görüntü kaydı

Yukarıda yer verilen verilerin hepsi veya bir bölümü dernek amaç ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla KVKK kapsamında işlenebilmektedir.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
a. Üyelik hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek ve üye kaydını tamamlamak
b. Dernek, üyeler ve/veya üçüncü kişiler arasındaki İletişimi sağlamak
c. Eğitim, seminer, kongre, sempozyum, toplantı vb. organizasyonlar hakkında bilgi vermek
d. Gerçekleştirilecek olan muhtemel organizasyonun konuları hakkında öneride bulunmak, talepler hakkında istatiksel çalışma yapabilmek
e. Verilecek hizmetlerden faydalanmanız için çalışma yapmak
f. Katılımcı ve/veya konuşmacının gerçekleşmiş veya gerçekleşecek olan çalışması hakkında bilgi vermek
g. Dernek amacımız doğrultusunda eğitim, seminer, kongre, sempozyum, toplantı vb. organizasyonları icra edebilmek, gerekli çoğunluğun katılımını sağlamak, katılım konusunda geri dönüş almak
h. Derneğimizin etkinliği arttırmak amacıyla, organizasyonların ve çalışmaların kamuoyuna duyurulması ve bilgi verilmesi açısından gerçekleştirilen organizasyonlarla ilgili çalışma metni, fotoğraf, video, ses vb. görsel ve işitsel verileri dernek internet sitesi ve sosyal medya platformlarında paylaşmak
i. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
j. Derneğimiz ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
k. Bağış kampanyalarının sunulması
l. Doğmuş veya ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıkları takip etmek ve bununla ilgili olarak delil konusundaki ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
m. Derneğin hukuki işlerini icra etmek ve takibini yapmak
n. Dernek faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
o. Dernek internet sitesi ve sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak
p. Dernek faaliyetleri ve organizasyonlar hakkında memnuniyeti ölçmek ve istatiksel değerlendirmelerde bulunmak

Yukarıda sayılan amaçlar yürütülürken ilgili kişinin kişisel verileri KVKK m.4 hükmü uyarınca temel ilkelere uygun olarak, dernek amaç ve işlemleri doğrultusunda işlenmekte ve en az düzeyde veri saklanmaktadır.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddesi hükümleri uyarınca; kişisel verileriniz,

a. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
b. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve dernek olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
c. Meşru menfaatler için,
d. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,
e. Dernek faaliyetlerini etkin bir şekilde icra etmek, sosyal medya ve internet sitemizde paylaşımlarda bulunmak için paylaşılabilir.

Bu nedenlerden herhangi birinin gerçekleşmesi yeterli olup kişisel verileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı ve ölçülü olunması, aktarılırken gerekli özen gösterilmesi ve güvenlik tedbirlerine uyulması koşuluyla yurtiçinde veya yurtdışında (yeterli korumaya sahip yabancı ülke) bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılabilmektedir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; internet sitesi, internet sitesi üyelik paneli, üyelik başvuru formu, bilgi ve talep formları, SMS, E-posta, telefon, sosyal medya platformları kullanılarak elektronik ortamlar aracılığıyla veya fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıda yer almaktadır;

a. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması ve işlenmesi
b. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla işlenmesi
c. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla derneğin meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması
d. Kişisel verilerin derneğin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmesi
e. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
f. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren faaliyetler açısından ilgili kişinin açık rızasının bulunma

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve derneğimize başvurarak kendisiyle ilgili bilgi edinme hakkına sahiptir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun ve eksiksiz doldurulan başvurularınızı;

1) Derneğimizin Emek Mahallesi, 19. Sokak (Eski 60.Sokak) No:89/1 Çankaya/ANKARA bulunan adresine bizzat gelerek,
2) Veri Sahibi Başvuru formuna kimlik fotokopisi ek yapılarak noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektup kanalıyla dernek adresimize gönderim sağlayarak tamamlayabilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, derneğimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri Sahibi Başvuru Formuna http://akupunkturtamamlayicitip.org/CmsFiles/Uploads/Dernek_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla;

AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ

Bu aydınlatma metninin indirilebilir sürümüne PDF dosyası olarak ulaşmak için tıklayınız.